רפורמת התעריפים בתחבורה הצריבורית: (החל מ 1.1.2016)

קישורים ממשרד התחבורה:
1. מפות ותעריפים , מטרופולין חיפה והצפון.
2. מפות ותעריפים , אזור הגליל המזרחי, הגולן וסובב כנרת .
3. מפות ותעריפים , אזור בית שאן ועפולה.
4. שאלות ותשובות.
5. חומרי הסברה : עלון חיפה והצפון.
6. חומרי הסברה : עלון אזור הגליל המזרחי, הגולן וסובב כנרת (עם מטרופולין חיפה והצפון).
7. חומרי הסברה : אזור בית שאן ועפולה (עם מטרופולין חיפה והצפון).

טוענים ,משלבים,נוסעים:
מהיום אזרח יוכל לרכוש מנוי נסיעה אזורי ולנסוע,כמה שירצה,בתחום האזור או לאזורים אחרים,בכל אמצעי התחבורה הציבורית שיבחר,בנפרד או בשילוב ביניהם.
במקום לשלם לכל אמצעי תחבורה בנפרד.
מהי שיטת המטרופולינים(אזורים)?
השיטה מחלקת את מפת התחבורה הציבורית ל-4 מטרופולינים:חיפה,תל אביב,ירושליים ובאר-שבע.
כל מטרופולין חולק ל-3 "טבעות"
טבעת מרכזית(טבעת 1) הכוללת את העיר הראשית וסביבותיה,בה מתבצעת מרבית הנסיעות,וטבעות משנה(3+2) הכוללות מספר אזורי משנה,המרוחקים יותר ממרכז העיר.כדי לנסוע באזור מסוים,או מאזור לאזור,יש לרכוש מנוי "המכסה" את האזור/ים הנבחר/ים.
קיימים 3 סוגי מנויים:
1. מנוי יומי: מנוי לנסיעה חופשית התקף ליום הרכישה בלבד,מתחילת השירות ועד לסיום השירות הכלול במנוי.תקף לנסיעה באוטובוס,רכבת,רכבת קלה,מטרונית בהתאם לאיזור הנבחר.
2. מנוי שבועי/"גמיש7": מנוי נסיעה חופשית,התקף לשבוע ימים מיום הרכישה.תוקף המנוי הוא 7 ימים מיום הרכישה,הן ברכישה דרך המפעילים והן ברכישה ברכבת.
3. חופשי חודשי"גמיש 30": מנוי לנסיעה חופשית באוטובוס ו/או ברכבת.תוקף המנוי הוא לחודש קלנדרי מה-1 בחודש ועד סוף החודש(ברכישה דרך התחבורה הציבורית,ניתן לרכוש מ-25 בחודש).
* עדיין אפשר לקנות כרטיס לנסיעה ברב-קו התקף ל -90 דקות ומאפשר מעבר בין קווים(קווי אוטובוס בלבד בשלב זה)כפי שקיים היום.
* חוזים שבועיים ישנים שתתאפשר מכירתן לאחר תחילת הרפורמה :
1. קווים משותפים :
1. 907 במחיר
2. 908
3. 911
2. קווי גי בי טורס :
1. קוד 3
2. קוד 10
* עדיין אפשר לרכוש כרטיס נייר לנסיעה בודדת שאינו מקנה אפשרות מעבר.
• לא יחולו שינויים במספר הקווים והמסלולים
• האזרחים ימשיכו לקבל את ההנחות הקיימים וגם את הזכאות(את הזכאות יש לעדכן את הפרופיל האישי בעמדת השירות של "הרב-קו"

 מה זה ערך צבור:

* הסדר נסיעה חדש,המאפשר להטעין בכרטיס הרב קו ערך כספי לנסעות ברחבי המטרופולין
* ניתן להשתמש בהסדר "ערך צבור" לביצוע כל נסיעה נדרשת ברחבי המטרופולין חיפה ובעמקים
* ההסדר מאפשר נסיעה ומעברים חופשיים למשך 90 דקות במטרונית ובאוטובוסים . והנחה אינקרמנטלית תלויה בתחנת העליה בנסיעה הקודמת לתחנת העלייה הבאה לפי טבלת הפחתות ממחיר הנסיעה הרצוייה לפי טבלת איזורי המחירים השעתים.
* ההסדר שומר על כל ההטבות הקיימות
* משמש כתחליף לכרטיסייה וכתחליף להטענת מספר הסדרי נסיעה בתעריפים שונים

 תעריף הקנס המוגדל בעת נסיעה באוטובוס נקבע לפי ילקוט פרסומים 6774 20/03/2014 :

לפי פקודת התעבורה , שישומה נכנס לתוקף ב 1/8/2014
בתוקף סמכותי לפי סעיף 61 ה לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן – הפקודה), אני קובע את התעריף המוגדל כדלקמן:

1. א. נוסע באוטובוס שלא שילם את דמי נסיעתו, הקבוע בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקו שירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית), התשע"ב 22012- (להלן - צו פיקוח), או נוסע שלא הציג או מסר כרטיס לאחר שנציג של בעל הרישיון ביקש זאת ממנו, ישלם תעריף מוגדל, שדרך חישובו מפורטת בסעיף קטן (ב), כלהלן:


עד תעריף 10.40 ש"ח יש לשלם תעריף מוגדל בסך 100 ש"ח
מתעריף 10.50 עד 18 ש"ח יש לשלם תעריף מוגדל בסך 120 ש"ח
מתעריף 18.10 ש"ח יש לשלם תעריף מוגדל בסך 180 ש"ח

ב. התעריף המוגדל כאמור בטור ב' בסעיף קטן (א) חושב באופן הזה: רכיב של דמי טיפול קבועים בסך של 75 שקלים חדשים, בצירוף מחיר הנסיעה המרבי בטווח המפורט בטור א' שלצדו כשהוא מוכפל ב– 2.5 , סכום כאמור עוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים ובמקרה שאין סכום קרוב יעוגל הסכום כלפי מטה.
ג. על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו–(ב), לגבי נוסע הזכאילהנחה לפי צו הפיקוח, יראו את המחיר המרבי לטווח בנוסחת החישוב, כמחיר המרבי שהיה משלם אחרי ההנחה.
ד. כאמור בסעיף 61 ה(ב) לפקודה, בכל מקרה שבו התעורר ספק בדבר המקום שממנו יצא הנוסע, יחושבו דמי הנסיעה מתחנת המוצא של האוטובוס.

2.
א. נוסע באוטובוס ששילם את דמי נסיעתו בסכום מופחת לפי צו הפיקוח אף על פי שאינו זכאי לכך, ישלם תעריף מוגדל שדרך חישובו מפורטת בסעיף קטן(ב), כלהלן:

עד תעריף 10.40 ש"ח יש לשלם תעריף מוגדל בסך 95 ש"ח
מתעריף 10.50 עד 18 ש"ח יש לשלם תעריף מוגדל בסך 110 ש"ח
מתעריף 18.10 ש"ח יש לשלם תעריף מוגדל בסך 170 ש"ח
ב. התעריף המוגדל כאמור בטור ב' בסעיף קטן (א) חושב באופן הזה: רכיב של דמי טיפול קבועים בסך של 75 שקלים חדשים, בצירוף מחיר הנסיעה המרבי בטווח המפורט בטור א' שלצדו כשהוא מוכפל ב– 2, סכום כאמור עוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים ובמקרה שאין סכום קרוב יעוגל הסכום כלפי מטה.

3.
א. נוסע באוטובוס ששילם את דמי נסיעתו בסכום נמוך מן הסכום שעליו לשלם בעד הנסיעה

עד תעריף 10.40 ש"ח יש לשלם תעריף מוגדל בסך 90 ש"ח
מתעריף 10.50 עד 18 ש"ח יש לשלם תעריף מוגדל בסך 100 ש"ח
מתעריף 18.10 ש"ח יש לשלם תעריף מוגדל בסך 160 ש"ח

ב. התעריף המוגדל כאמור בטור ב' בסעיף קטן (א) חושב באופן הזה: רכיב של דמי טיפול קבועים בסך של 75 שקלים חדשים, בצירוף מחיר הנסיעה המרבי בטווח המפורט בטור א' שלצדו כשהוא מוכפל ב– 1.5 , סכום כאמור עוגל לסכום הקרוב הוא מכפלה של חמישה שקלים חדש
ג. ים ובמקרה שאין סכום קרוב יעוגל הסכום כלפי מטה.

4. ילד שנראה כמי שגילו אינו עולה על 12 שנים לא יחויב בתשלום תעריף מוגדל לפי הודעה זו, זולת אם היה בחברת אדם מעל גיל 18 האחראי עליו; במקרה כאמור יחויב אותו אדם בתעריף מוגדל שהיה צריך להיות מושת על הילד לפי הודעה זו.

5. נוסע רשאי לפנות למפקח על התעבורה בטענה כי התקיימו נסיבות המצדיקות שלא ישלם תעריף מוגדל כאמור בהודעה זו, לרבות בנסיבות שבהן בידי הנוסע הוכחה כי אכן רכש את כרטיס הנסיעה שלא הציג לפני הנציג, או במקרה של נסיבות אישיות קשות; בנסיבות כאמור רשאי המפקח לפטור את הנוסע מהתשלום המוגדל, כולו או חלקו, ובלבד שלא יינתן פטור מעלות מחיר הנסיעה עצמה אם אין חולק שהנוסע לא שילם בעד נסיעתו. 

 חוזים לטעינה בכרטיס הרב קו :

 כרטיסיה רגילה:
מיועדת לכל הנוסעים, הכרטיסיה מקנה הנחה של 20% ממחיר הנסיעה.


כרטיסיית נוער:
הכרטיסייה מיועדת לנוער עד גיל 18   ו/או לתלמידים עד סוף כיתה י"ב.אשר מקנה לבעל הכרטיסיה נסיעות בהנחה של 50%.

כרטיסייה אזרח ותיק :
מיועדת לנשים מגיל60  ומעלה ולגברים מגיל 65  ומעלה.אשר מקנה לבעל הכרטיסיה נסיעות בהנחה של 50%.

כרטיסיה לזכאים בהנחה 33% :
מיועדת לבעלי תעודת זכאות אשר הוצאה ע"י המפקח על התעבורה . מכירת הכרטיסייה והסעת מחזיקה תהיה אך ורק עם הצגת תעודת זכאות.
בכרטיסיה רשאי להשתמש רק בעל התעודה.

חופשי שבועי:
כרטיס חופשי שבועי שמקנה נסיעות חופשיות במשך שבוע.
 

נוסעים מיוחדים וההנחות שמקבלים
 

תעודת זכאות :1. נושא תעודה זו רשאי לרכוש ולהשתמש בכרטיסיות הנחה לזכאים בכל הקווים שתעריף הנסיעה בהם עד קוד 12  כולל.
2. תעודת זכאות זו תקפה כשהיא צמודה לתעודת זהות, או לתעודה מזהה אחרת הנושאת את תמונתו של בעל התעודה.
3. תעודה זו אישית ואינה ניתנת להעברה.

תעודת נכה :
נכה שבידו תעודה או תעודה אחרת המאשרת את נכותו שנתן המוסד לביטוח לאומי או נכה צה"ל זכאים להנחה של 33% ממחיר הנסיעה המלא בכל קווי השירות ברכישת הסדר נסיעה מסוג ערך צבור/
 
כרטיס משותף עם נסיעת המשך באגד מכיוון נצרת לחיפה.
כרטיס משותף לחברת "אגד" ולחברות " נסיעות ותיירות נצרת" ו"גיי.בי טורס" המאפשר נסיעה מנצרת לחיפה ב"חברות נסיעות ותיירות נצרת וג'י .בי טורס "  וכולל נסיעת המשך עירונית רגילה בחברת "אגד"
 
הכרטיס אינו ניתן לרכישה בחברת אגד וניתן להשתמש בו לנסיעת המשך בחיפה מתחנת מרכזית המפרץ כלבד. אז ורק לעיר ,להדר, ולחוף הכרמל.
 
תעודת אזרח ותיק :


1. אישה מגיל 60  וגבר מגיל 65  נושאי תעודת אזרח ותיק רשאים לקנות כרטיסים וכרטיסיות בהנחה של 50%  בהתאם ל"לוח מחירים והנחות".
2. תעודת אזרח ותיק זו תקפה כשהיא צמודה לתעודת זהות או לתעודה מזהה אחרת הנושאת את תמונתו של בעל התעודה.
3. תעודה זו אישית ואינה ניתנת להעברה.
4. נוסע שהיו ברשותן תעודת אזרח ותיק יכול להציג לנהג תעודת זהות על מנת להוכיח את זכאותו.
 

הנחת סטודנטים :(מותנה בשימוש ברב קו) :

1. סטודנט אשר רכש מנוי סמסטריאלי/שנתי (ס.מורחב במכונות הכרטוס): הסטודנט יהיה זכאי להנחה בגובה של 50% ברכישת כרטיס בודד וכרטיסייה בכל הארץ, למעט כרטיסי מנוי אחרים.
2. סטודנט שלא רכש מנוי סמסטריאלי /שנתי: הסטודנט יהיה זכאי לרכישת כרטיסייה המגלמת הנחה בגובה 33% בכל הארץ.
3. לרכוש כרטיסייה או ערך צבור בכל הקווים, בהנחה של 50% ממחיר כרטיסייה בודדת מוכפל במחיר הנסיעות הנכללות בכרטיסיה ובלבד שיש בידו כרטיס מנוי שנתי או סמסטריאלי.
4. לרכוש כרטיסייה או ערך צבור בכל הקווים,בהנחה של 33% ממחיר נסיעה בודדת מוכפל במספר הנסיעות הנכללות בכרטיסיה.

תעודת עיוור :


1. עיוור בעל תעודת הנחה המופקת על ידי משרד העבודה והרווחה זכאי לנסיעה חופשית ללא מלווה .
2. נוסע המשמש כמלווה לעיוור ועולה עמו לאוטובוס זכאי להנחה של 50% מהמחיר המלא של כרטיס נסיעה בכל קויי השירות בהצגת תעודה המאשרת את עיוורונו של העיוור שהוא מלווה. .
3. עיוור ללא מלווה , זכאי להסיע איתו כלב ללא תשלום נוסף.
4. מלווה לעיוור עם כלב, ישלם את מלוה מחיר הנסיעה.
 
 
 נוסעים חינם לפי הסדר עם חברת גי בי טורס. 

1. חיילים וחיילות ובנות בשירות לאומי .כפי שסוכם עם משרד התחבורה ומשרד הביטחון, חיילים וחיילות ובנות בשירות לאומי, רשאים לנסוע בכל הקווים חינם , הנסיעה תהיה חינם עבור :
1.1. חיילים בשירות סדיר ובשירות קבע, במדים שברשותם תעודות חוגר/קצין.
1.2. חיילים בשירות סדיר ובשירות קבע ללא מדים המצוידים בטופס 327 מנוילן.
1.3. שוחרים נושאי תעודות שוחר במדים.
1.4. שוחרים ללא מדים נושאי תעודות שוחר עם טופס 327 .
1.5. חיילים ביום שחרורם עם טופס שחרור ליום הנסיעה .
1.6. חיילים נושאי תעודת לוחם ללא מדים.
1.7. חיילים בשירות ללא תשלום , מתנדבים/ות לשירות לאומי.
1.8 חייל בשירות ללא תשלום, חניך במכינה קדם צבאית , חניך במכינה קדם צבאית חצי שנתית,מתנדב בשירות לאומי אזרחי ומתנדב בשנת שירות . זכאים לפטור מלא מדמי נסיעה בכל קווי השירות בהצגת תעודה המעידה על מעמדו וכן אישור משרד הבטחון והתחבורה. ההנחה מתקבלת עם הנפקת כרטיס רב קו פרסונאלי של"ת/קד"צ וטעינת חוזה נסיעה חופשית .
ייסעו חופשי בכל הקווים ובכל הקודים עם הצגת תעודות בתוקף.
 
 
2. שוטרים במשטרת ישראל


3. סוהרים

 


4.אזרח עובד כוח אדם במשטרה שברשותו תעודה תקפה בצבע ורוד בלבד, זכאי לנסוע ללא תשלום וגם ללא מדים .
מטען :
1.1. הוראות העלאת מטען לאוטובוס לפי תקנות התעבורה 464,463 .
1.2. אין להעלות לאוטובוס מטענים שאינם בטיחותיים כגון : מיכלי שמן,דלק,גז וכו'.
1.3. הפקת כרטיס מטען במכשיר הכרטוס תתבצע ע"י מקש "מטען"·
 
מטען יד ובעלי חיים הפטורים מתשלום
נוסע רשאי לקחת עימו מטען יד ללא תשלום נוסף ובלבד שלא יגרום הפרעה או נזק לנוסעים באוטובוס.
 
· מטען יד כולל :
1.1. תיק ומזוודה.
1.2. עגלת ילדים מקופלת ו/או עגלת נכים מקופלת.
1.3. מטעו נייד (כגון :כלי נגינה,חבילה,ארגז ,שק,וכו') במידות של עד : 90X60X30  ס"מ.
1.4. מטען צר (מוט עץ) שארכו אינן עולה על מטר.
1.5. כלבי נחייה לעיוורים הקשורים ברצועה בלבד.
1.6. בעלי חיים קטנים המצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של הטרדה או פגיעה בנוסעים .
 
· מטען ובעלי חיים החייבים בתשלום.
עבור כל מטען אחר החורג מהאמור לעיל יש לגבות מחיר כרטיס מלא לאותו קו עד קוד 4 .
מעל קוד 4  יש לגבות 50%  ממחיר הכרטיס (לפי ,ולוח מחירים והנחות) ולא פחות מקוד 4 .
ניתן להסיע בעלי חיים במחירים הנ"ל על פי התנאים כדלקמן :
א. בעלי חיים ביתיים שניתן להניחם על ברכי הנוסע.
ב. כלבים שניתן להחזיקם ביד ובלבד שישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה .


 

דף ראשי    אודות    נסיעות מיוחדות    תעריפים    חיפוש    צור קשר

 

כל הזכויות שמורות © לחברת ג'י.בי. טורס בע"מ

Powered by: SaleemH ©